vợ chồng tranh nhau

Vợ chồng tranh nhau

Hòa hợp là nguồn sức mạnh, sức mạnh là nguồn thịnh vượng của gia đình. Tình yêu và lý tưởng, hôn nhân và thực tế. Sự lẫn lộn giữa hiện thực và lý tưởng sẽ không tránh khỏi sự trừng